Ten serwis internetowy używa plików cookies

 

Załącznik do zarządzenia nr 12/2018

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej

z dnia 10.09 2018 r

 

REGULAMIN STOŁÓWKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BYSTREJ

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. art. 108 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2. Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 22.01.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych do udzielenia zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia/dziecko z posiłku w stołówce szkolnej/przedszkolnej

§1

1. Przedszkole Publiczne w Bystrej w ramach działalności statutowej prowadzi stołówkę przedszkolną.

2. Do korzystania z posiłków wydawanych w przedszkolu uprawnieni są:

a) wychowankowie przedszkola

b) pracownicy przedszkola

3. Posiłki przygotowywane są na miejscu przez pracowników kuchni, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.

4. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi dla dzieci oraz kalkulacją kosztów.

§2

1. Posiłki wydawane są w godzinach: 1) Śniadanie; 09:00 2) Obiad;12:00 3) Podwieczorek; 14:30

2. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie wykazu dzieci w przedszkolu w danym dniu i pracowników zgłaszających żywienie.

3. Planowaną nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić przynajmniej jeden dzień wcześniej, a nieplanowaną do godziny 8:30 danego dnia (osobiście lub telefonicznie pod nr 033 8171 363 ).

§3

1. Wysokość dziennej opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia w przedszkolu wynosi:

1) za śniadanie; 1,65 zł ,

2) za obiad; 2,75 zł.,

3) za podwieczorek;1,10 zł.

2. Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

3. Opłata za wyżywienie dla dziecka obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków.

4. Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

5. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania stołówki przedszkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce w przeliczeniu na wysokość dziennej opłaty za wyżywienie.

6. Do ceny opłat za obiady dla pracowników niepedagogicznych dolicza się podatek Vat w wysokości 8%.

7. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany opłaty za wyżywienie. Zmiany te ustala Dyrektor po uzgodnieniu z organem prowadzącym

8. O zmianie opłaty za wyżywienie rodzice otrzymują informacje w formie pisemnej.

9. Dyrektor przedszkola na mocy upoważnienia udzielonego przez Organ Prowadzący zgodnie z Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 22.01.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych do udzielenia zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia/dziecko z posiłku w stołówce szkolnej/przedszkolnej, może zwolnić rodziców dziecka z części lub całości opłat za wyżywienie.

10. Zwolnień dokonuje się w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. na wniosek rodzica, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu stołówki.

§4

1. Opłaty za wyżywienie za dany miesiąc należy opłacać u intendenta w wyznaczonych terminach i godzinach do 15-go każdego miesiąca, podawanych z wyprzedzeniem na stronie internetowej placówki i na tablicach ogłoszeń .

2. Płatności za wyżywienie można regulować również przelewem na konto bankowe placówki numer: 11 8133 0003 0003 1613 2000 0002 w nieprzekraczalnym terminie do 15 - go każdego miesiąca za dany miesiąc.

3. Jeżeli 15 danego miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, termin płatności ustala się na kolejny dzień miesiąca, który jest dniem roboczym.

4. Informacja o wysokości opłat jest przekazywana rodzicom w formie pisemnej przez wychowawcę grupy.

5. Rodzice zobowiązani są dokonać wyboru płatności przez podkreślenie odpowiedniej formy w Deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym.

6. W przypadku nieuregulowania opłaty do 15-go każdego miesiąca wychowawcy grupy ustnie informuje rodzica o obowiązku uiszczenia opłaty za wyżywienie.

7. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie będzie odliczana z opłaty uiszczanej przez rodzica za kolejny miesiąc.

8. W miesiącu czerwcu rozliczenie i zwrot opłaty za wyżywienie dziecka, przy zgłoszonej nieobecności dokonuje się na pisemny wniosek rodzica.

§5

1. Opłaty za wyżywienie w miesiącach wakacyjnych należy opłacać u intendenta w pierwszych trzech dniach danego miesiąca, w wyznaczonych godzinach podawanych z wyprzedzeniem na stronie internetowej placówki i na tablicach ogłoszeń . 2. Płatności za wyżywienie dokonuje się zgodnie z deklaracją w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w danym miesiącu wakacyjnym. 3. Rozliczenie i zwrot opłaty za wyżywienie dziecka w okresie wakacji, przy zgłoszonej nieobecności dokonuje się na pisemny wniosek rodzica.

§6

1. Intendentka placówki w uzgodnieniu z kucharką ustala tygodniowy jadłospis.

2. Jadłospis jest wywieszany w przedszkolu oraz jest umieszczany na stronie internetowej placówki www.przedszkole-bystra.pl

§7

1. Podczas spożywania posiłków dzieci zachowują się kulturalnie. Należy przestrzegać zasad higieny, kultury i bezpieczeństwa.

2. Nadzór nad dziećmi sprawują nauczyciele, personel obsługowy.

3. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce są odwożone przez personel obsługowy do zmywalni.

§8

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przynoszenie przez rodziców gotowych posiłków i potraw przygotowanych dla dzieci poza przedszkolem.

§9

1. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

2. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie tj. planowanie, organizowanie, nadzorowanie żywienia w placówce ponosi intendentka placówki.

3. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i bezpieczne wydanie posiłku z kuchni ponosi kucharka.

4. Odpowiedzialność za prawidłowe, bezpieczne i estetyczne wydanie posiłku dzieciom ponosi starsza woźna.

5. Całościowy nadzór nad prawidłowym, bezpiecznym i estetycznym wydaniem posiłku ponosi nauczyciel, pod opieką którego przebywają dzieci.

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 10 września 2018 roku