Ten serwis internetowy używa plików cookies

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola Publicznego w Bystrej rok szkolny 2015/2016

Wstęp

Program wychowawczo-profilaktyczny zakłada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej ich aktywność oraz warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami.

Program został opracowany w oparciu o diagnozę sytuacji wychowawczej w przedszkolu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015. Z badań wynika, że dzieci – dzięki pracy metodami aktywizującymi – wykazują duży przyrost umiejętności pracy zespołowej oraz planowania swojej pracy (na miarę swoich możliwości). Ponadto z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że dzieci i rodzice czują się w przedszkolu bezpiecznie. Niniejszy plan ma za zadanie podtrzymać ten stan.

Podmiotem działań wychowawczych w stosunku do dzieci są ich rodzice. Nauczyciele przez swoją pracę wychowawczą uzupełniają w tym zakresie obowiązki rodziców oraz współdziałają z nimi. Jednym z najważniejszych zadań wychowawczych przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci.

Program wychowawczy stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dyrektora przedszkola, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę przedszkola. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych.

 

1. Podstawa prawna programu wychowawczo-profilaktycznego:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61 poz. 284 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
 • Statut Przedszkola Publicznego w Bystrej
2. Cele programu:
 • kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z własnej wolności przy zachowaniu szacunku dla wolności wyboru innych osób oraz ponoszeniu odpowiedzialności za własne wybory,
 • kształtowanie umiejętności refleksji nad swoimi emocjami, decyzjami i wyborami oraz nad ich konsekwencjami,
 • kształtowanie umiejętności planowania – w zakresie samoobsługi i wykonywania zadań powierzonych przez nauczycieli,
 • kształtowanie odpowiedzialności za powierzone dyżury,
 • kształtowanie u dzieci samodzielności przy wykonywaniu czynności samoobsługowych,
 • kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 • wychowanie zdrowotne (w tym kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania) i doskonalenie sprawności fizycznej dzieci,
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • kształtowanie wartości rodzinnych, obywatelskich i patriotycznych.
 
3. Model absolwenta

Wychowankowie Przedszkola Publicznego w Bystrej mają czuć się bezpieczni i szanowani. Kadra pedagogiczna przedszkola wie, że dzieci lubią się bawić, dlatego uczy przede wszystkim przez zabawę. Szanując indywidualne potrzeby każdego dziecka, nauczyciele stymulują rozwój przedszkolaka i czuwają nad jego prawidłowym przebiegiem. Ponadto wspierają naturalną ciekawość świata i chęć gromadzenia wiedzy, uczą samodzielnego działania oraz funkcjonowania w grupie.

 

4. Wizja absolwenta – każdy absolwent po ukończeniu przedszkola:

potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia wykazując się:

 • samodzielnością,
 • motywacją do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowaniem treściami nauczania, chęcią poznawania czegoś nowego,
 • umiejętnością przyswajania nowych pojęć i korzystania z posiadanych wiadomości,
 • umiejętnością uważnego słuchania i koncentracji pracy przez dłuższy czas,
 • umiejętnością współpracy w grupie,
 • tolerancją wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • odporność na stres w sytuacjach problemowych;

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • podstawową wiedzę o świecie;

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;

rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia i postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

 • występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażać swoje uczucia.

jest świadomy swej przynależności narodowej, etnicznej, językowej,

sprawnie posługuje się językiem ojczystym,

ma postawę prozdrowotną, proekologiczną i patriotyczną,

jest samodzielny na miarę możliwości swojego wieku,

jest gotowy do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Kadra pedagogiczna przedszkola ma świadomość, że nie osiągnie tego bez współpracy z rodzicami, dlatego wspólnie z rodzicami opracowała poniższy program wychowawczo-profilaktyczny.

 

5. Założenia programu i formy realizacji.

Wszystkie zajęcia w przedszkolu uwzględniają założenia programu wychowawczego. Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw wychowanków do odpowiedniej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają samodzielność uczenia się, inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć oraz rozbudzają ciekawość poznawczą i motywację do dalszej edukacji. W tym celu organizuje się zajęcia w terenie, aranżuje sale zgodnie z tematyką kompleksową („Kodeks grupy”, tablice zadań, dyżurów, plany dnia, zegary, „mój nastrój”). Stosuje się przede wszystkim motywację pozytywną („Pomocna dłoń”, „Już potrafię”). Każdy przedszkolak jest dla nas ważny, dlatego dużą wagę przykładamy do obchodów urodzin każdego dziecka .

Inne formy oddziaływań wychowawczych:

 • zabawy samorzutne,
 • zajęcia i zabawy zorganizowane,
 • spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu.
 
6. Metody pracy wychowawczej:
 • aktywizujące (drama, wystawa, pokaz),
 • podające(opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem),
 • problemowe (gry dydaktyczne, giełda pomysłów, inscenizacja, scenki rodzajowe).

Ponadto organizujemy imprezy – warsztaty, kreatywne zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości rodzinne, Pikniki, noc w przedszkolu, akcje charytatywne i na rzecz środowiska – które opierają się na współpracy nauczycieli, dzieci i rodziców. W przedszkolu odbywają się też konkursy, do których przygotowują dzieci rodzice (konkursy piosenki, recytatorskie, plastyczne, czytelnicze itp.).

 
7. Zadania wychowawcze: Dyrektor przedszkola:
 • dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej,
 • koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka.

Nauczyciele:

 • poznają dzieci oraz ich środowisko, a także utrzymują stały kontakt z rodzicami,
 • organizują spotkania, wspierają i wspomagają rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,
 • rozwiązują indywidualne problemy przez udzielanie dzieciom wszechstronnej pomocy,
 • propagują zasady kulturalnego zachowania,
 • troszczą się o zdrowie dzieci, w szczególności przez wdrażanie ich do dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • tworzą bezpieczną dla dziecka atmosferę, warunkującą zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • stosują środki wychowawcze wzmacniające pozytywne zachowania dzieci,
 • eliminują zachowania niepożądane,
 • ściśle współpracują z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Rodzice:

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,
 • współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Pracownicy niepedagogiczni:

 • reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym nauczyciela,
 • wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.
 
8. Uroczystości i imprezy przedszkolne:

Każda z proponowanych imprez i uroczystości przedszkolnych ma na celu przekazywanie ważnych dla społeczności przedszkola wartości oraz integrowanie środowiska przedszkola. Ma stanowić okazję do działania dziecka oraz rodziców, a nie być źródłem stresu dla przedszkolaka.

 
9. Ewaluacja – kryteria sukcesu dzieci:
 • potrafią działać zespołowo, a relacje panujące w grupie są prawidłowe,
 • radzą sobie w sytuacjach trudnych,
 • są odpowiedzialne za swoje zachowanie,
 • mówią o swoich emocjach i nastroju,
 • realizują twórcze i prozdrowotne postawy.

Wartości:

Uważamy, że trzeba o nich rozmawiać z dziećmi, stwarzać okazje do zetknięcia się z nimi i przejawiania ich.

Najważniejsze wartości:

 • współpraca,
 • uczciwość zarówno wobec siebie, jak i otoczenia,
 • prawdomówność,
 • odpowiedzialność za swoje decyzje i działania,
 • miłość i empatia,
 • zaufanie,
 • życzliwość,
 • porozumienie,
 • dobroć,
 • mądrość,
 • optymizm,
 • konsekwencja,
 • szacunek dla innych,
 • przyjaźń i rodzina,
 • bezpieczeństwo.

Jak chcemy je przekazywać?

 • Dając przykład własnym zachowaniem.
 • Konsekwentnie pracując nad sobą.
 • Wyrażając to, co się czuje. Pozwalając na samodzielność.
 • Uświadamiając popełniane błędy.
 • Nazywając emocje, pozwalając dziecku na wyrażanie emocji.
 • Przestrzegając zasad zrozumiałych dla dziecka.
 • Zachęcając do podejmowania różnych działań.

Nasze cele:

 • bycie odpowiedzialnym dorosłym nastawionym na komunikację,
 • uczenie rodziców radzenia sobie z agresją słowną i fizyczną oraz jej zapobieganie,
 • wychowanie dziecka otwartego, które jednak przestrzega pewnych narzuconych mu zachowań,
 • uczenie rodziców konsekwencji w przestrzeganiu zasad,
 • bycie cierpliwym,
 • bycie wzorem do naśladowania,
 • przestrzeganie ustalonych z dzieckiem zasad,
 • nauka wyrażania emocji, radzenia sobie z nimi, zwłaszcza z tymi trudnymi,
 • zbudowanie u dziecka poczucia bezpieczeństwa,
 • nauka zdrowego odżywiania,
 • posłuszeństwo.

Jak przełożyć zamierzenia na działania?

Propozycje rodziców:

 • odgrywanie scenek, zabawa,
 • warsztaty o prawidłowych postawach wobec inności wynikającej z koloru skóry, religii, wyglądu, chorób, narodowości, statusu materialnego.

W toku pracy wychowawczej dostrzegamy, że już na poziomie przedszkola warto przekazywać dzieciom podstawową wiedzę ekonomiczną, dotyczącą przede wszystkim szacunku dla pracy i pieniądza oraz konieczności weryfikowania marzeń i potrzeb pod kątem możliwości i sensowności zakupów (tu wspomagamy działania rodziców).

Profilaktyka

Czemu chcemy zapobiegać?

 • Dyskryminacji.
 • Zapobieganiu poczuciu niedowartościowania.
 • Zbyt dużej ufności do świata i ludzi.
 • Materializmowi.
 • Przemocy.
 • Uleganiu wpływom.
 • Niebezpieczeństwom, które mogą spotkać nasze dzieci w dalszym życiu (np. molestowanie).

Jak chcemy to zrealizować w przedszkolu?

 • Przez rozmowę i magiczne słowa.
 • Przez poszukiwanie różnych zabaw i ćwiczeń.
 • Przez bajki terapeutyczne.
 • Przez kontynuację realizacji programu „Klucz do uczenia się”.
 • Przez kontynuację realizacji programu „Przyjaciele Zippiego”.
 • Przez kontynuację podejmowanych przez przedszkole akcji.
 • Przez udział przedszkola w akcjach organizowanych przez Polski Komitet Narodowy UNICEF na rzecz dzieci z krajów afrykańskich.

Motywacja

Za bardzo ważny element wychowania uznajemy kształcenie w dziecku wewnętrznej motywacji. Jesteśmy świadomi, iż proces ten wymaga więcej czasu niż edukacja przedszkolna, ale warto pracować nad nią już od najmłodszych lat. Kierując się dobrem dziecka, jego potrzebami i możliwościami, dostrzegamy następujące sposoby motywowania przedszkolaków do nauki, podejmowania wyzwań, prób zmian zachowania itp.:

 • traktowanie dziecka jako partnera do rozmowy,
 • stanowienie przez rodziców i nauczycieli wzoru do naśladowania dla dzieci,
 • czytelny system nagradzania i wyciągania konsekwencji – w miarę możliwości spójny w domu i przedszkolu (szczególnie w przypadku dzieci wymagających dodatkowych działań wychowawczych);
 • przyznawanie niematerialnych nagród;
 • ustalanie zasad i przestrzeganie czasu (umowa zobowiązuje obie strony),
 • budowanie u dziecka pozytywnego obrazu siebie,
 • wykorzystanie motywującego oddziaływania grupy rówieśniczej,
 • chwalenie dziecka za udzielanie pomocy,
 • przydzielanie dziecku obowiązków.

Program jest realizowany na wszystkich zajęciach, także tych dodatkowych - podczas całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu.