Ten serwis internetowy używa plików cookies

 

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH  PRZEZ GMINĘ  WILKOWICE NA ROK  SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2  oraz art.154 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku -  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 14 /2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia  2018r.w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego  w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2018/2019.

Uchwała Nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

ZASADY REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2018 roku. Kandydaci, których rodzice: ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3-6 lat oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny  zamieszkałe na terenie Gminy Wilkowice.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka w terminach określonych w zarządzeniu Nr 14 /2018 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 31 stycznia  2018 r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego  w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2018/2019.

Wzór wniosku (wraz z załącznikami) o przyjęcie dziecka  do przedszkola dostępny jest w każdym przedszkolu lub jest do pobrania ze strony internetowej przedszkola, Urzędu Gminy  Wilkowice oraz  Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.

Rodzice /opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli publicznych na terenie gminy.

Rodzice /opiekunowie  prawni układają  listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. W przypadku złożenia wniosku do dwóch lub trzech przedszkoli w punkcie 2 wniosku  (wybór przedszkola) należy wpisać te  przedszkola w tym samym porządku.

Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające spełnienie danego kryterium.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Wniosek rodzica rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

W ramach postępowania rekrutacyjnego Dyrektor:

 1. powołuje 3 osobową komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego,
 2. rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej,
 3. informuje Wójta Gminy Wilkowice o nieprzyjęciu do przedszkola dziecka zamieszkałego na obszarze Gminy Wilkowice.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do Wójta Gminy Wilkowice o potwierdzenie okoliczności zawartych  w oświadczeniach.

Wójt Gminy Wilkowice w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w  oświadczeniach:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenia o samotnym wychowywaniu dzieci.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Na podstawie  spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola spełniających kryterium zamieszkania na obszarze Gminy Wilkowice jest większa niż liczba miejsc, wówczas przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami i zakończone przyjęciem kandydatów:

 • I etap postępowania – wg kryteriów ustawowych  określonych w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2),
 • II etap postępowaniawg kryteriów określonych przez Radę Gminy Wilkowice,
 • III etap - postępowanie uzupełniające rekrutację do przedszkoli wg kryteriów określonych przez Radę Gminy Wilkowice

Zgodnie z art. 131 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria :

1)wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);

2)niepełnosprawność kandydata;

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – 50 punktów za  każde kryterium.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Na pozostałe miejsca, na drugim etapie rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi Uchwałą Nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z 31 stycznia 2018 r.  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, które uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteria określone przez Radę Gminy Wilkowice są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową:

 • Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni lub rodzic /opiekun prawny samotnie wychowujący, wykonują pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 8 pkt
 • Dziecko, którego jeden z rodziców  wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczy się  w systemie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 4 pkt
 • Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego ubiega się o przyjęcie -  4 pkt
 • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły – 2 pkt
 • Dziecko zamieszkałe w sołectwie, w którym ubiega się o przyjęcie – 2 pkt
 • przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:
 1. do 50% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2017 poz.  1952) – 1 punkt,
 2. powyżej 50% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1952) liczbę  punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę  w rodzinie kandydata < 1 pkt.
 3. kwoty przeliczeniowe, o których mowa w pkt. 2) wylicza się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci już kontynuujących edukację w danym przedszkolu i dzieci przyjętych w procesie rekrutacji.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięte dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.