Tekst ujednolicony Statutu Przedszkola Publicznego w bystrej ogłoszony Zarządzeniem nr 1/2022/2023 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej z dnia 31.08.2022r. do pobrania: Tekst ujednolicony Statutu Przedszkola Publicznego w Bystrej

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej nr 22/2021/2022 z dnia 30.06.2022r. 

Podstawa prawna :

Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.:DzU 2006 nr 97,poz. 674 ze zm.); Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)

REGULAMIN PLACU ZABAW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U.2020 poz.1604).

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA  W  PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola obowiązująca od 11 kwietnia 2022r.

Zgodna z wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS z dnia 31.03.2022r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydanymi na podstawie art.8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021 poz.195).