REGULAMIN PLACU ZABAW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U.2020 poz.1604).

§ 1

Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez dzieci i dorosłych z placu zabaw Przedszkola Publicznego w Bystrej.
 2. Określone w regulaminie zasady służą przede wszystkim zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przebywającym na placu zabaw dzieciom.
 3. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw oraz przy wejściu do przedszkola pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności.

§2

Zasady korzystania z ogrodu przedszkolnego.

 1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla wychowanków przedszkola.
 2. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają nauczyciele oraz personel obsługi sprawujący w tym czasie opiekę nad dziećmi.
 3. Przed wyjściem na plac zabaw wychowawcy mają obowiązek sprawdzić stan techniczny znajdujących się na placu urządzeń i zabawek; wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić dyrektorowi przedszkola, intendentowi lub konserwatorowi; zabezpieczać lub w miarę możliwości usunąć z placu zabaw.
 4. Za stan techniczny urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: Dyrektor, nauczyciele i konserwator.
 5. Wychowawcy mają obowiązek ustalać z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich konsekwentnego przestrzegania.
 6. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawiać dzieci bez opieki.
 7. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw brama wjazdowa musi być zamknięta, a bramki zamknięte na zasuwkę.
 8. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, zawody; na potrzeby organizowanych zajęć może być wykorzystywany dodatkowy sprzęt.
 9. Na placu zabaw zabrania się:
 • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • spożywania alkoholu i palenia tytoniu,
 • zaśmiecania terenu,
 • wprowadzania zwierząt,
 • palenia ognisk i używania otwartego ognia,
 • jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
 • niszczenia zieleni, ławek i innych urządzeń, w szczególności tych służących zabawie.
 1. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, następnie powiadomić rodziców dziecka.
 2. W wyjątkowo słoneczne dni dzieci powinny być zapatrzone w dodatkowe okrycia głowy (np. czapeczki z daszkiem, chustki, co zapewniają rodzice).
 3. Podczas pobytu na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety przedszkolnej pod opieką dorosłego.
 4. O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek powiadomić nauczyciela.
 5. Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzice/opiekunowie prawni bądź osoby przez nich upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka oraz są zobowiązane do przestrzegania zasad pobytu w ogrodzie.
 6. Teren placu zabaw objęty jest całodobowym monitoringiem.

§3

Postanowienia końcowe.

 1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są rodzice i prawni opiekunowie oraz osoby pisemnie przez nich upoważnione, a także pracownicy przedszkola.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Bystrej