Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej nr 22/2021/2022 z dnia 30.06.2022r. 

Podstawa prawna :

Ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.:DzU 2006 nr 97,poz. 674 ze zm.); Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.)

1.Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola, o czym komunikują nauczycielowi wprowadzając dziecko do sali bądź oddając pod opiekę pracownikowi przedszkola.

2. Rodzic za pomocą domofonu zawiadamia nauczyciela poszczególnej grupy o przyprowadzeniu bądź odebraniu dziecka.

3. W związku z organizacją pracy w przedszkolu rodzice proszeni są o przyprowadzenie dziecka najpóźniej do godziny 8.40

4. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.

1) Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców, zgodny z dowodem tożsamości, którym będzie legitymowana osoba odbierająca,

2) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę,

 3) W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

5. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę nauczyciela lub osoby dyżurującej w szatni.

6. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba dyżurująca w szatni lub nauczyciel.

7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel oddaje dziecko do rak własnych rodzica lub osoby upoważnionej. Do momentu przekazania dziecka rodzicom odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczyciel lub osoba dyżurująca w szatni.

8. Na wniosek rodzica poparty stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sadowymi, nauczyciel może odmówić odebrania dziecka przez osobę nieupoważnioną.

9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny zamknięcia przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie.