KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA 

„Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie,

na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój.

 Powiedz mi a zapomnę, pokaż, a zapamiętam

pomóż wziąć udział, a zrozumiem…” 

Wizja

Nasze przedszkole jest placówką przyjazną dzieciom, rodzinie i przyrodzie.

Przedszkole wyrównuje szanse edukacyjne wszystkim dzieciom ukierunkowując ich potrzeby i możliwości rozwojowe oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Rodzice są świadomi potrzeb swojego dziecka i są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Kadra pedagogiczna jest wykwalifikowana, dobrze przygotowana do pracy z dziećmi i otwarta na sugestie rodziców.

Nauczyciele dzielą się zawodowymi doświadczeniami sprawując merytoryczną opiekę nad studentami.

Nasza placówka jest dobrze wyposażona i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

 

Misja

JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM, KTÓRE:

 • zapewnia dzieciom opiekę, bezpieczeństwo i radosne spędzanie czasu;
 • daje szanse odniesienia sukcesu w szkole, zarówno dzieciom, rodzicom, jak i nauczycielom;
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców; tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi;
 • wzmacnia i rozwija twórczą aktywność wychowanków; wspiera indywidualny rozwój dziecka, w tym oferuje zajęcia logopedyczne prowadzone przez nauczycielki przedszkola;
 • promuje zdrowy tryb życia i kształtuje poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne;
 • aktywnie współpracuje ze środowiskiem kształtując pozytywne postawy społeczne i moralne;
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka w jego najbliższym środowisku, tak aby poznało radość płynącą z zabawy oraz dokonywanych działań, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat. Naszym celem jest wykształcenie u wychowanków umiejętności radzenia sobie z problemami i wyposażenie w wiedzę niezbędną do podjęcia kolejnego etapu edukacji.

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza opiera się na następujących dokumentach:

 • Statut Przedszkola,
 • Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego,
 • Program wychowawczo-dydaktyczny.

METODY:

 • metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej - dziecięca matematyka,
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone,
 • opowieść ruchowa,
 • gimnastyka rytmiczna,
 • pedagogika zabawy,
 • gimnastyka mózgu,
 • Metoda dobrego startu,
 • relaksacja,
 • bajko-terapia.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • nasze cele wychowania i nauczania,
 • działania zorientowane na dziecko,
 • aktualne pory roku,
 • święta i uroczystości,
 • tradycje przedszkola (kalendarz imprez).

FORMY PRACY:

 • praca indywidualna,
 • praca w małych zespołach,
 • praca z całą grupą,
 • „otwarte drzwi”,
 • zabawy dowolne i inicjowane.

MODEL ABSOLWENTA:

Dziecko kończące przedszkole:

potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia wykazując się:

 • samodzielnością,
 • zainteresowaniem treściami nauczania, chęcią poznawania czegoś nowego,
 • umiejętnością uważnego słuchania,
 • umiejętnością współpracy w grupie,

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą,
 • porozumiewania się w zrozumiały sposób,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 • podstawową wiedzę o najbliższym świecie;

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;

rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia i postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

 • występować publicznie
 • reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazywać inicjatywę w działaniu,
 • wyrażać swoje uczucia.

DZIECKO MA PRAWO DO:

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 • nauki, informacji,
 • badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Nasze przedszkolaki mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, dzięki zajęciom prowadzonym przez nauczycielki oraz uczestnictwu w konkursach artystycznych organizowanych na terenie naszej gminy, powiatu, województwa itd.