Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola obowiązująca od 11 kwietnia 2022r.

Zgodna z wytycznymi zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS z dnia 31.03.2022r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydanymi na podstawie art.8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021 poz.195).

 1. Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola na własną odpowiedzialność z pełną świadomością obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w placówce.
 2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. W przedszkolu zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna tzw. „Strefa rodzica” (między 1 a 2 drzwiami), do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola – zdrowi, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 4. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola tzw. „Strefy rodzica”, zachowując zasady:
  • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • rekomendowany dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi,
  • rekomendowany dystans od pracowników przedszkola,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli oraz procedury zapewnienia bezpieczeństwa (dostępne na stronie przedszkolnej)
 5. W „Strefie rodzica” rekomendowane jest przebywanie max 2 rodziców, pozostali są proszeni o oczekiwanie przed wejściem do budynku z zachowaniem dystansu i środków ostrożności.
 6. Rodzice zobowiązani są do zarejestrowania godziny wejścia i wyjścia do/z przedszkola za pomocą indywidualnej karty magnetycznej oraz powiadomienia nauczycieli w poszczególnych oddziałach za pomocą domofonu o przyjściu po dziecko.
 7. Dziecko przyprowadzane jest i odbierane wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do odbioru.
 8. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę nauczyciela lub osoby dyżurującej w szatni. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi na osoba dyżurująca w szatni lub nauczyciel.
 9. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel oddaje dziecko do rak własnych rodzica lub osoby upoważnionej. Do momentu przekazania dziecka rodzicom odpowiedzialność za dziecko ponosi nauczyciel lub osoba dyżurująca w szatni.
 10. Po odebraniu dziecka rodzice/opiekunowie zobowiązani są o opuszczenie ogrodu przedszkolnego.
 11. Po przyjściu do placówki dzieci w pierwszej kolejności myją ręce.

Informujemy, iż w związku nadal obowiązującymi wytycznymi GIS procedura obowiązuje do odwołania.