Podstawa prawna:

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 oraz art.154 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082 ze zmianami).

Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2023/2024.

Uchwała Nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugimetapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Wilkowice w sprawie zmiany Uchwała Nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

ZASADY REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzone zostanie w terminie od dnia 1 marca do 31 marca 2023 roku.

Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3-6 lat oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny zamieszkałe na terenie Gminy Wilkowice.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka w terminach określonych w zarządzeniu Nr 4/2023 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wilkowice na rok szkolny 2023/2024.

Wzór wniosku (wraz z załącznikami) o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny jest w każdym przedszkolu, lub jest do pobrania ze strony internetowej przedszkola, Urzędu Gminy Wilkowice oraz Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilkowicach.

W przypadku Przedszkola Publicznego w Wilkowicach, który posiada oddział poza siedzibą przedszkola tj. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach ul. Kościelna 10, dzieci 5-6 letnie mogą być przyjęte do tego oddziału.

Rodzice /opiekunowie prawni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech publicznych przedszkoli na terenie gminy.

Rodzice /opiekunowie prawni układają listę wybranych przedszkoli według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. W przypadku złożenia wniosku do dwóch lub trzech przedszkoli w punkcie 2 wniosku (wybór przedszkola) należy wpisać te przedszkola w tym samym porządku.

Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty/zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające spełnienie danego kryterium.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Wniosek rodzica rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

W ramach postępowania rekrutacyjnego Dyrektor:

 1. powołuje 3 osobową komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego,
 2. rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej,
 3. informuje Wójta Gminy Wilkowice o nieprzyjęciu do przedszkola dziecka zamieszkałego na obszarze Gminy Wilkowice po zakończonym procesie rekrutacji w danym przedszkolu.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 1. żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Wójta Gminy Wilkowice o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

Wójt Gminy Wilkowice w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

 1. korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 2. może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 3. może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenia o samotnym wychowywaniu dzieci.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola spełniających kryterium zamieszkania na obszarze Gminy Wilkowice jest większa niż liczba miejsc, wówczas przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami i zakończone przyjęciem kandydatów:

 1. I etap postępowania – wg kryteriów ustawowych określonych w ustawie Prawo oświatowe (art. 131 ust. 2),
 2. II etap postępowania – wg kryteriów określonych przez Radę Gminy Wilkowice,
 3. III etap - postępowanie uzupełniające rekrutację do przedszkoli wg kryteriów określonych przez Radę Gminy Wilkowice

Zgodnie z art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – 50 punktów za każde kryterium.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Na pozostałe miejsca, na drugim etapie rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi:

 1. Uchwała Nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 2. Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Wilkowice w sprawie zmiany Uchwała Nr XLIV/374/2018 Rady Gminy Wilkowice z 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

które uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Kryteria określone przez Radę Gminy Wilkowice są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową:

 1. Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni lub rodzic /opiekun prawny samotnie wychowujący, wykonują pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 8 pkt
 2. Dziecko, którego jeden z rodziców wykonuje pracę na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, uczy się w systemie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – 4 pkt
 3. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu, do którego ubiega się o przyjęcie - 4 pkt
 4. Dziecko zamieszkałe w sołectwie, w którym ubiega się o przyjęcie – 2 pkt
 5. przypadający dochód na osobę w rodzinie kandydata:

 

a) do 50% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2018 poz.2220 z późn. zm.) – 1 punkt,

b) powyżej 50% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2018 poz. 2220 z późn. zm.) liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie kandydata < 1 pkt.

c) kwoty przeliczeniowe, o których mowa w pkt. b) wylicza się z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, nie uwzględni danego kryterium.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych (na wolne miejsca w przedszkolu) oraz listę dzieci niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają w wyznaczonym terminie wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia.

Niepodpisanie oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili, w wyznaczonym terminie wolę zapisania dziecka do danego przedszkola.

Niepodpisanie oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili, w wyznaczonym terminie wolę zapisania dziecka do danego przedszkola.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci już kontynuujących edukację w danym przedszkolu i dzieci przyjętych w procesie rekrutacji.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. na rozstrzygnięte dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutacje uzupełniającą.