Na podstawie art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z póź.zm.), w związku z art. 52 ust. 12 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930), działając w oparciu o porozumienie z organem prowadzącym od 1.09.2022r. opłata za korzystanie przez dzieci z przedszkolnych posiłków w wynosi 9,00 zł (trzy posiłki):

- śniadanie – 2,20zł,

- obiad – 5,00 zł,

- podwieczorek – 1,80zł.

Z wyżywienia mogą korzystać wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

Posiłki dla dzieci przygotowywane są na miejscu przez pracowników przedszkola, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.

Ustalone wcześniej zasady opłat za posiłki oraz zwrotów pozostają bez zmian.

Uzasadnienie do Zarządzenia

Zmiana dziennej stawki żywieniowej do wysokości 9,00 zł z dniem 1.09.2022r. wynika ze znacznego wzrostu cen surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym, opracowanymi w Instytucie Żywności i Żywienia, zatwierdzonymi przez Instytut Matki i Dziecka. Zmiana odpłatności za wyżywienie jest konieczna i wynika z rozpoznania w cenach rynkowych żywności.