Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli trwa od 1.03.2023 do 31.03.2023  do godz.16.00 i dotyczy dzieci urodzonych w latach 2017-2020 zamieszkałych na terenie Gminy Wilkowice. Dokumenty niezbędne do złożenia w procesie rekrutacji dostępne są w zakładce REKRUTACJA lub w przedszkolu. Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionego wniosku  o przyjęcie kandydata  do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Dzieci urodzone w 2021 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli po 1 września 2023 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Dziecko może zostać zapisane maksymalnie do trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona 17 kwietnia 2023r. o godz.14.00.

Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa od 18 do 25 kwietnia 2023r. do godz.16.00 w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 25.04.2023 r. do godz. 16.00 spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych. 

27 kwietnia 2023r. o godz.14.00 przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.