Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 2/2023/2024  Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej  z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich

  1. Podstawy prawne wprowadzania standardów ochrony małoletnich:

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich)

Instytucje i placówki będą zobowiązane do wprowadzenia standardów od 15 lutego 2024 r. 

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1–3, art. 5, art. 7 pkt 6 w zakresie rozdziałów 4c i 4d, art. 8 oraz art. 9, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (15 lutego 2024 r.)

Art. 10. Podmioty, o których mowa w art. 22b ust. 1 oraz art. 22c ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. (15 sierpnia 2024 r.)

  1. Harmonogram wprowadzania standardów ochrony małoletnich:

DZIAŁANIE

TERMIN

UWAGI

Opracowanie / prezentacja pracownikom standardów ochrony małoletnich.

Od 15 do 29 lutego

 

Zarządzenie Dyrektora wprowadzające standardy ochrony małoletnich.

Od 15 do 29 lutego

 

W prowadzenie do planu nadzoru pedagogicznego tematyki monitorowania standardów ochrony małoletnich –

kontrola: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;

Od 15 do 5 marca

 

Przygotowanie propozycji zapisu w Statucie szkoły/przedszkola dotyczących standardów ochrony małoletnich

Przy najbliższych zmianach dokonywanych w statucie

 

Szkolenie pracowników z następującej tematyki:

· rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci 

·  procedury interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia 

Od 1 do 31 marca

 

Szkolenie pracowników z tematyki procedury „Niebieskie Karty”.

Od 1 marca do 30 kwietnia

 

Przedstawienie  rodzicom standardów ochrony małoletnich.

Od 1 marca do 30 kwietnia

 

Prace nad dostosowaniem standardów do ich zrozumienia przez osoby małoletnie.

Od 1 marca do 30 kwietnia

 

Wprowadzenie do programów wychowawczych edukacji  małoletnich na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem.

Od 1 do 31 marca

 

Wprowadzenie do tematyki spotkań z rodzicami: wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

 

Opracowanie materiałów edukacyjnych dla małoletnich i dla rodziców w celu  ich aktywnego wykorzystywania.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca

 

Zaplanowanie monitoringu standardów ochrony małoletnich pod kątem: Przyjęta polityka ochrony małoletnich jest weryfikowana, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa małoletnich.  Opracowanie narzędzi monitorowania.

Maj 2024 r.

 

Przeprowadzenie monitoringu standardów ochrony małoletnich. Sformułowanie wniosków i rekomendacji.

Czerwiec – lipiec 2024