1. Celem niniejszej Procedury są:

 • zapewnienie bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków dzieciom oraz kadrze sprawującej opiekę nad podopiecznymi w placówce oświatowej,
 • zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

2, Procedura obowiązuje od 1 września 2020r. do odwołania i jest aktualizowana zgodnie z wchodzącymi w życie wytycznymi oraz rozporządzeniami.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (z późń.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§1

Zasady pracy przedszkola

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 i funkcjonuje w trybie dostosowanym do wymogów zachowania środków bezpieczeństwa i higieny zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – V aktualizacja.
 2. Ze względów organizacyjnych prosimy przyprowadzać dzieci najpóźniej do 8.40.
 3. Godziny posiłków: 9.00 – śniadanie, 12.00 - obiad, 14.30 – podwieczorek.
 4. Przedszkole realizuje bezpłatne godziny dydaktyczno-wychowawcze od 8.00 do 13.00.
 5. W grupie przebywa 25 dzieci.
 6. Każda grupa powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która jest systematycznie wietrzona.
 7. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 8. Z sali usunięte zostały przedmioty, których skutecznie nie można uprać lub zdezynfekować.
 9. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. W miarę możliwości organizacyjnych zapewnia się organizację pracy, aby poszczególne grupy nie stykały się ze sobą.
 11. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu.
 12. W placówce należy ograniczyć przebywanie osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, osoby zdrowe).
 13. Kontakty z rodzicami i interesantami ograniczone są do niezbędnych, preferowane telefonicznie pod numerem 33 8171363 lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 14. Od 1 września przedszkole prowadzi zajęcia stacjonarne, w przypadku wprowadzenia strefy czerwonej organizacja zajęć odbywać się będzie zgodnie z decyzją MEN i wytycznych GIS oraz Powiatowej Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 15. Placówka oświadcza, że wdrożyła i stosuje wszelkie procedury bezpieczeństwa związane z pandemią wirusa COVID-19 oraz dokłada wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem.
 16. Pracownicy mają obowiązek przestrzegać procedur wdrożonych w przedszkolu.

 §2

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Rodzic przyprowadza dziecko do przedszkola na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością obostrzeń sanitarnych wprowadzonych w placówce.
 2. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z rodzicami/opiekunami przyprowadzającymi dzieci do przedszkola obowiązkowo posiadają maseczki.
 3. Do placówki przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są przez osoby zdrowe (1 rodzic z dzieckiem/dziećmi).
 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych rodziców powinni zachować dystans min.1,5 m., przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Pracownik przedszkola odbiera dziecko w tzw. „Strefie Rodzica” (miedzy 1 a 2 drzwiami wejściowymi).
 7. Rodzice w związku z obostrzeniami proszeni są o nie wchodzenie do budynku przedszkolnego.
 8. W szatni pracownicy przedszkola pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych i odprowadzają do grupy – analogicznie sytuacja wygląda podczas odbierania dziecka po zgłoszeniu odbioru dziecka za pomocą domofonu.
 9. Dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów w „Strefie Rodzica”.
 10. W „Strefie Rodzica” może przybywać max. 2 rodziców w odstępie 1,5 m, pozostali proszeni są o oczekiwanie przed wejściem do budynku z zachowaniem dystansu i środków ostrożności.
 11. Rodzic/opiekun proszony jest ograniczenie czasu przebywania z dzieckiem do minimum, aby umożliwić sprawne przyprowadzanie i odbieranie dzieci.
 12. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego (pierwsze dwa tygodnie) rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może wejść na teren placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Ze względu na wytyczne GIS należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 13. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowane dane kontaktowe w celu zapewnienia szybkiej komunikacji z wychowawcą grupy.
 14. Osoby wchodzące na teren przedszkola zobligowane są do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki oraz dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym z dozownika umieszczonego w „Strefie Rodzica”.
 15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka w przypadku poinformowania przez nauczyciela o jakichkolwiek objawach chorobowych występujących u dziecka.
 16. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione przez rodzica/opiekuna prawnego.
 17. Wejście na teren Przedszkola odbywać się bramką od strony parkingu dla rodziców przy ul. Przedszkolnej.
 18. Po odebraniu dziecka rodzice/opiekunowie zobowiązani są o opuszczenie ogrodu przedszkolnego.

 §3

Higiena, dezynfekcja, środki ochrony

 1. Przed wejściem do budynku osoby dorosłe mają obowiązek zdezynfekować ręce i założyć maseczkę ochronną zakrywającą usta i nos.
 2. Dzieci po wejściu do placówki myją ręce wodą z mydłem.
 3. Z sal przedszkolnych zostały usunięte wszystkie przedmioty trudne do dezynfekcji (pluszaki, dywany, lalki, natomiast puzzle i książki podlegają 2-dniowej kwarantannie), pozostałe zabawki są myte i dezynfekowane.
 4. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek, poręczy, powierzchni płaskich.
 5. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.
 6. Czynności porządkowe i dezynfekujące odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora, zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniach środków dezynfekujących i rejestrowane są w odpowiednich kartach codziennych czynności porządkowych (załącznik nr 3i 4 do Zarządzenia nr 1/2020/2021).
 7. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone.
 8. Do wycierania rąk, dzieci i pracownicy używają ręczników jednorazowych.
 9. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba monitoruje codzienne prace porządkowe.
 10. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 6.0◦C lub wyparzane.
 11. Na terenie placówki zawieszone zostały instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 12. Na tablicy w „strefie rodzica” oraz w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.

 §4

Żywienie i opłaty

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem zajmującym się dziećmi.
 3. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 4. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
 5. Posiłki dzieciom podają woźne oddziałowe poszczególnych grup.
 6. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach, na wyznaczonych, stałych miejscach. Po zakończeniu posiłku woźna oddziałowa zbiera naczynia oraz sztućce i odkłada na stolik przed wejściem do kuchni.
 7. Opłaty za przedszkole wnosi się przelewem na numer konta bankowego podanego w deklaracji przyjęcia dziecka do przedszkola.

 §5

Organizacja pracy, obowiązki dyrektora i pracowników

 1. Dyrektor instruuje pracowników o sposobie zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 2. Dyrektor zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali.
 3. Dyrektor organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
 4. Do grupy przydzieleni są stali nauczyciele i woźna oddziałowa.
 5. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z nauczycielami ani dziećmi.
 6. Pracownicy przedszkola powinni zachować dystans między sobą min. 1,5 m.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest do omówienia z dziećmi zasad przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i zwracania uwagi na ich przestrzeganie, częste mycie rąk, zasłaniania ust chusteczką lub łokciem podczas kichania.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest do zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk przez dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.
 9. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 10. Zebrania przeprowadzane będą w grupach przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5 ).

 §6

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci – dziecko nie zostanie wpuszczone do przedszkola. Zaleca się w takiej sytuacji kontakt z lekarzem.
 2. Jeśli dziecko sugeruje objawy chorobowe, a podczas mierzenia przesiewowego temperatura dziecka będzie wynosiła 37,2ºC lub więcej rodzic zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko do domu.
 3. Zakazuje się przyprowadzania do przedszkola dziecka, jeżeli domownik przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Rodziców prosi się o wpajanie dzieciom zasad higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz nie podawanie ręki na powitanie) oraz zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 §7

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

Odpady wytworzone przez pracowników przedszkola takie jak środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zagrożenia i rozprzestrzeniania się wirusem COVID-19 są gromadzone w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/ worka na odpady zmieszane.

 §8

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. W przedszkolu jest wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 4. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa.
 5. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 6. Nauczyciel/dyrektor ma obowiązek natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora oraz rodziców/opiekunów prawnych dziecka, Kuratorium Oświaty, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący.
 7. Wskazany przez dyrektora placówki pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z danej grupy.
 8. Rodzice izolowanego dziecka niezwłocznie odbierają je z przedszkola w „Strefie rodzica”.
 9. Pracownicy podmiotu zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 10. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach:  https://www.gov.pl/web/gis  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Przepisy końcowe:

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020 roku do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

 1. TELEFONY KONTAKTOWE

  33-8160 012  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

  999 Pogotowie Ratunkowe

  33-8171 242,  33-8170 832 – Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach   

  33-499 00 77, 79, 80 Gmina Wilkowice

  33-812 26 45 Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej