Nasza grupa liczy 25 dzieci w wieku 6 lat. W tym roku szkolnym jesteśmy już najstarszą grupą w przedszkolu i rozpoczynamy ostatni rok naszej przedszkolnej przygody. W przedszkolu miło nam mija czas w trakcie zabaw i zajęć organizowanych przez nasze panie nauczycielki. Znamy już wiele zabaw kołowych, integracyjnych z ubiegłych lat. Lubimy śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, malować, rysować, układać puzzle, bawić się wspólnie w kącikach zainteresowań. Wiele radości sprawiają nam też zabawy na powietrzu w naszym ogrodzie przedszkolnym.

Zajęcia w grupie sześciolatków, jaki i w młodszych grupach odbywają się po śniadaniu. Prowadzone są dwa zajęcia obowiązkowe, czas trwania każdego z nich waha się od 25-30 min. Większe są także wymagania stawiane dzieciom w zakresie obowiązkowego w nich udziału.

Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem.” 

Alan Rickman