REGULAMIN STOŁÓWKI

PODSTAWA PRAWNA:

art. 106 ust.3 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1028)

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dn.22.01.2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych do udzielenia zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia/dziecko z posiłku w stołówce szkolnej/przedszkolnej.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Przedszkole Publiczne w Bystrej w ramach działalności statutowej prowadzi stołówkę przedszkolną.
 2. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci  z wydawanych posiłków.

§2

Uprawnienia do korzystania z wyżywienia

 1. Do korzystania z posiłków wydawanych w przedszkolu uprawnieni są:
 1. dzieci uczęszczające do przedszkola,
 2. nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,
 3. pracownicy niepedagogiczni.
  1. Posiłki wydawane są wyłącznie na podstawie wykazu dzieci w przedszkolu w danym dniu i pracowników zgłaszających żywienie.
  2. Planowaną nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić przynajmniej jeden dzień wcześniej, a nieplanowaną do godziny 8:30 danego dnia (osobiście lub telefonicznie pod nr 033 8171 363 lub pocztą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

§3

Warunki korzystania z wyżywienia w placówce przedszkolnej

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się : śniadanie, obiad, podwieczorek.
 2. Posiłki przygotowywane są na miejscu przez pracowników kuchni, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi dla dzieci oraz kalkulacją kosztów.
 4. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie  dekadowym. Ich treść  ustala intendent przedszkola.
 5. Informacja o aktualnym jadłospisie wywieszana  jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz zamieszczania na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole-bystra.pl
 6. W uzasadnionych przypadkach intendent zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu z przyczyn niezależnych.
 7. W przedszkolu  dzieci spożywają posiłki w salach zajęć :

a)    Śniadanie –godz. 9.00 - 9.30

b)    Obiad –  godz.12.00 - 12.30

c)    Podwieczorek – w godz. 14.00 - 14.30

§4

Ustalenie wysokości opłat

 1. Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie ustala dyrektor przedszkole.
 2. Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym na wniosek intendenta przedszkola na podstawie kalkulacji stawki opracowanej z uwzględnieniem norm żywieniowych  dla dzieci w wieku przedszkolnym  oraz cen rynkowych artykułów spożywczych na dzień sporządzania kalkulacji.
 3. Opłata za wyżywienie dla dziecka obejmuje jedynie koszty surowców użytych do  przygotowania posiłków.
 4. Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
 5. Pracownicy przedszkola, którzy chcieliby korzystać z żywienia pokrywają pełny koszt przygotowania  posiłków tj. koszt zużytych surowców wraz z kosztami rzeczowymi i osobowymi prowadzenia żywienia w przedszkolu.
 6. Do ceny opłat za obiady dla pracowników niepedagogicznych dolicza się podatek Vat w wysokości 8%.
 7. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany opłaty za wyżywienie. Zmiany te ustala Dyrektor po uzgodnieniu z organem prowadzącym, o czym zostają powiadomieni rodzice oraz pracownicy.
 8. Dyrektor przedszkola na mocy upoważnienia udzielonego przez Organ Prowadzący zgodnie z Zarządzenie Nr  9/2018 Wójta Gminy Wilkowice z dn.22.01.2018 r.  w sprawie upoważnienia dyrektorów placówek oświatowych do udzielenia zwolnień  z całości lub części opłat za korzystanie przez ucznia/dziecko z posiłku w stołówce szkolnej/przedszkolnej,  może zwolnić rodziców  dziecka z części lub całości opłat za wyżywienie.
 9. Dyrektor przedszkola może zwolnić rodziców z całości opłat za korzystanie z posiłków w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek rodzica, zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu stołówki.
 10. Należność za wyżywienie za dany miesiąc regulowana jest wyłącznie w formie przelewu bankowego, do 15-go każdego miesiąca, na indywidualne konto rachunku.
 11. Jeżeli 15 danego miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, termin płatności ustala się na kolejny dzień miesiąca, który jest dniem roboczym.
 12. W przypadku nieuregulowania należności za żywienie do 15-tego danego miesiąca naliczane będą odsetki od nieterminowych wpłat zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Znak: WA-023/25/21 z dnia 29 kwietnia 2021r.
 13. Rozliczenie opłat za wyżywienie dostępne jest w systemie iOpłaty oraz iPrzedszkole, do którego rodzic ma udzielony dostęp za pomocą hasła i loginu.
 14. Naliczanie opłat dokonywane jest z góry, za dany miesiąc kalendarzowy zgodnie z frekwencją rejestrowaną przez czytnik systemu iPrzedszkole.
 15. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie będzie odliczana z opłaty uiszczanej przez rodzica za kolejny miesiąc.
 16. Rozliczenie i zwrot opłaty za wyżywienie dziecka w okresie wakacji oraz kończącego edukację przedszkolną dokonuje się do ostatniego dnia miesiąca dyżurującego na indywidualny rachunek bankowy.

§5

Zasady postępowania w przypadku stosowania diet żywieniowych u dzieci

 1. Na podstawie zaświadczenia lekarskiego być przygotowywane posiłki dla dzieci z dietami żywieniowymi poprzez stosowanie zamiennych składników do wysokości  kosztów ustalonych w przedszkolu.
 2. Rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonej u dziecka alergii  pokarmowej o określonym zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych  lub chorobie wymagającej indywidualnej diety. Powinny być wyszczególnione wszystkie pokarmy, których dziecko nie może otrzymywać.
 3. W wyjątkowych przypadkach silnej alergii lub choroby zagrażającej życiu dziecka dopuszcza się dostarczenie przez rodzica gotowych posiłków i potraw przygotowanych dla dziecka poza przedszkolem.

§6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.
 2. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie tj. planowanie, organizowanie, nadzorowanie żywienia w placówce ponosi intendentka placówki.
 3. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i bezpieczne wydanie posiłku z kuchni ponoszą pracownicy kuchni.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczne podanie dzieciom posiłków ponosi woźna oddziałowa.
 5. Całościowy nadzór nad prawidłowym, bezpiecznym i estetycznym wydaniem posiłku ponosi nauczyciel, pod opieką którego przebywają dzieci.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 września 2021 r.