REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA  W  PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W BYSTREJ

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/382/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wilkowice.

Statut Przedszkola Publicznego w Bystrej.

§1

Postanowienia ogólne

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bystrej wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „ iPrzedszkole”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe. 
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych korzystających z usług Przedszkola.
 3. Dzieci 6–letnie spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie ponoszą opłat za godziny pobytu w przedszkolu. Wnoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia w placówce.
 4. Czytnik do ewidencji wejść umieszczony jest w pomieszczeniu oddzielającym wnętrze budynku od wejścia (przedsionku), po lewej stronie drzwi.
 5. Zbliżenie karty do czytnika nie powoduje otwarcia drzwi wejściowych. Drzwi w dalszym ciągu otwieramy za pomocą domofonu.

§2

System „iPrzedszkole”

 1. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymają z placówki indywidualny login i hasło (przypisane do danego dziecka) niezbędne do zalogowania się na stronie internetowej w systemie  iPrzedszkole (iprzedszkole.progman.pl), które zapewnia:
 • naliczanie odpłatności za czas pobytu dziecka w przedszkolu minutowo, zgodnie z odczytem czytnika kart a naliczona w ciągu miesiąca kwota jest zaokrąglana do pełnej złotówki,
 • bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,
 • możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,
 • bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,
 • wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka,
 • ogłoszeń, informacji na temat organizowanych spotkań, imprez i zebrań (e-dziennik).
 1. Śledzenie na bieżąco  informacji z systemu ewidencji pozwoli na wywiązanie się z terminowego obowiązku regulowania należności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za żywienie, za zakończony miesiąc z dołu, do 15 dnia (roboczego) następnego miesiąca.
 2. Naliczanie opłat dokonywane jest z góry, za dany miesiąc kalendarzowy zgodnie z frekwencją rejestrowaną w systemie „iPrzedszkole”, za pomocą czytnika rejestrującego wejścia i wyjścia dzieci oraz indywidualnej karty zbliżeniowej (będącej własnością placówki). 
 3. Do każdego dziecka przypisana jest indywidualna karta zbliżeniowa, która zostaje wydana za pisemnym potwierdzeniem odbioru rodzicom.
 4. Karta zbliżeniowa jest własnością Przedszkola Publicznego w Bystrej. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 
 5. Rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Przyprowadzając/odprowadzając dziecko rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego przy wejściu do przedszkola niezwłocznie po wejściu i wyjściu z budynku placówki.
 7. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest zadeklarowana przez rodzica ilość posiłków. Niezależnie od tego w jakich godzinach dziecko zostanie przyprowadzone i odebrane z przedszkola rodzic płaci za zadeklarowaną ilość posiłków.
 8. Rodzic na własny koszt (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki) może zamówić w przedszkolu dodatkową kartę, która staje się jego własnością. Karta ta musi zostać zdezaktywowana z chwilą zaprzestania korzystania z usług przedszkola.
 9. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.
 10. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17.00.
 11. W przypadku usterki czytnika lub braku karty nauczyciel grupy przyjmie zgłoszenie od rodzica oraz odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w dzienniku zajęć, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 12. Zakazuje się korzystania z kart innych użytkowników. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu. Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty magnetycznej może dokonać tylko osoba dorosła. Dzieciom nie wolno używać kart.
 13. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia karty magnetycznej użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego pisemnego powiadomienia wychowawcy grupy.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zgubienie karty magnetycznej równoważną kosztowi nowej karty (cena karty zgodnie z cennikiem producenta + koszty przesyłki). Na wniosek  i koszt użytkownika zostanie wydana nowa karta.
 15. Rodzic jest zobowiązany do zwrotu karty w przypadku zaprzestania korzystania z usług przedszkola.
 16. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki, dopuszcza się odnotowywanie obecności tych dzieci w inny sposób. Wyznaczona przez dyrektora placówki osoba odnotowuje czas wejścia do przedszkola i wyjścia dziecka z przedszkola w przeznaczonych na ten cel rubrykach w dzienniku zajęć.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „iPrzedszkole” jest Przedszkole Publiczne w Bystrej.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym  Regulaminem i do stosowania postanowień w nim zawartych oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oboje rodzice / opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym czytelnym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru kart.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2021 roku i  jest dostępny na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej przedszkola oraz w gabinecie dyrektora.