Organizatorzy I Bystrzańskiego Biegu Dzieciaka: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Bystrzańska Inicjatywa” i Przedszkole Publiczne w Bystrej serdecznie zapraszają do udziału w I Bystrzańskim Biegu Dzieciaka. 

Regulamin I Bystrzyńskiego Biegu Dzieciaka
Bystra, 21 październik 2023r. godz.12.00   

I Cel

 1. Propagowanie idei biegania oraz innych aktywności fizycznych.
 2. Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu.
 3. Popularyzacja biegania wśród przedszkolaków i młodszych dzieci szkolnych.

II Organizator

 1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”
 2. Przedszkole Publiczne w Bystrej

III Termin, miejsce, czas trwania

 1. Impreza odbędzie się 21 października 2023 roku w godzinach 12:00-14:00 (ze względu na pogodę organizatorzy zastrzegają zmianę terminu bądź odwołanie zawodów).
 2. Miejsce:  Biwak w Bystrej
 3. W ramach Imprezy odbędą się  biegi dla następujących grup wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców:

a)     najmłodsza grupa przedszkolaków 3-letnich (rocznik 2020) 

b)     młodsza grupa przedszkolaków 4-letnich (rocznik 2019)

c)     starsza grupa przedszkolaków  5-letnich (rocznik 2018)

d)     najstarsza grupa przedszkolaków 6-letnich (rocznik 2017)

e)     grupa uczniów klas I-III. W zależności od ilości zgłoszonych dzieci możliwa jest zmiana kategorii wiekowej.

 1. Biuro zawodów czynne od godz.11.30 na Biwaku w Bystrej

IV Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

 1. Do udziału w zawodach uprawnione są przedszkolaki oraz uczniowie w wieku szkolnym klas I-III
 2.    Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Bystrej lub pod numerem telefonu 33 8171-363 w.27 do 16.10.2023r. oraz w biurze zawodów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko dziecka,

- rok urodzenia dziecka,

- tel. kontaktowy,

 1. Zgłoszenie uprawnia do startu w biegu w określonej według daty urodzenia kategorii wiekowej. Decydujący o przynależności do odpowiedniej kategorii wiekowej będzie rok urodzenia dziecka.
 2. Podczas zapisów rodzic bądź prawny opiekun akceptuje treść Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno­-sportowych oraz o stanie zdrowia dziecka i że nie ma ono przeciwskazań do uczestnictwa w I Bystrzańskim Biegu Dzieciaka, tym samym wyrażając zgodę na udział w Biegu.
 3. Zgłoszenie dziecka jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • V Nagrody
 1. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymają nagrody w postaci upominków. Fundatorem nagród jest firma NACOMI. Dekoracja będzie przeprowadzana bezpośrednio po biegach.
 • VI Uwagi końcowe
 1. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność swojego rodzica/opiekuna prawnego, który ponosi związane z tym ryzyko.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na profilu fb Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” oraz Przedszkola Publicznego w Bystrej.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu Dzieciaka oraz dokumentowania zawodów. Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby organizacji Wydarzenia”.
 6. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek dziecka/podopiecznego, utrwalonych podczas wydarzenia, jakąkolwiek techniką (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej) wyłącznie na potrzeby promocji wydarzenia. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie (Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.). Wizerunek dziecka/podopiecznego nie może być użyty do innych celów, w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka/podopiecznego lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka/podopiecznego. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników biegów.
 7. Uczestnicy biegów będą mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatora.
 8. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów biegu. Odwołanie i protesty rozstrzyga sędzia główny biegów.

Organizatorzy I Bystrzańskiego Biegu Dzieciaka

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Bystrzańska Inicjatywa”

Przedszkole Publiczne w Bystrej