Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Bystrej rusza od 1.03.2024 do 27.03.2024 do godz.15.00, dotyczy dzieci urodzonych w latach 2018-2021 i odbywa się na zasadach prowadzonych przez Gminę Wilkowice, według ustalonych kryteriów ZASADY REKRUTACJI Rekrutacja odbywa się ona tradycyjnie – PAPIEROWO. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wnioski wraz załącznikami można pobrać ze strony przedszkolnej w zakładce PLIKI DO POBRANIA lub bezpośrednio w placówce. Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionego wniosku  o przyjęcie kandydata  do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji. 

Dziecko, które uczęszczało do przedszkola kontynuuje edukację przedszkolną na podstawie podpisanej przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. 

Dziecko może zostać zapisane maksymalnie do trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych - tu kolejność jest istotna! Jako pierwsze należy wskazać to, na którym najbardziej ci zależy.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona 15 kwietnia 2024r. o godz.15.00. Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa od 16 do 23 kwietnia 2024r. do godz.15.00 w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 23.04.2024 r. do godz. 15.00 spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych. 

24 kwietnia 2024r. o godz.15.00 w placówce zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Kryteria przyjęcia do przedszkola państwowego

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dodatkowe kryteria wynikające z lokalnych potrzeb społecznych wraz z liczbą punktów ustala Rada Gminy Wilkowice. Każdemu kryterium (ustawowemu i dodatkowemu) przypisana jest określona liczba punktów.
Wypełniony dokument prosimy złożyć w przedszkolu do 27 marca do godz.15.00

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 33 818-363